ทช.นำร่อง 5 โครงการใช้ระบบ AI ติดตามปัญหาไซต์ก่อสร้างกระทบจราจร

ข่าวล่าสุด

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) นำร่อง 5 โครงการใช้ระบบ AI ติดตามปัญหาไซต์ก่อสร้างกระทบจราจร

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและมีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรและพื้นที่โดยรอบ กระทรวงคมนาคมจึงได้มีนโยบายให้ ทช.บริหารจัดการจราจรในงานก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบด้านการจราจร สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ทช.จึงได้พัฒนาระบบติดตามโครงการขนาดใหญ่โดยมีเป้าหมายในการติดตามประเมินความก้าวหน้าผลการก่อสร้าง สภาพการจราจร ประเมินความเสี่ยงของอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมืออัตโนมัติที่ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น กล้องวงจรปิด CCTV อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ เป็นต้น

โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งไปยังระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบ Real-Time ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่สามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วผ่านทางคอมพิวเตอร์พกพาหรือสมาร์ทโฟน จากการเปรียบเทียบสภาพการจราจรและสภาพอากาศบริเวณโครงการทั้งก่อนดำเนินการ
และระหว่างดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทช.ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการนำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีปริมาณการจราจรสูง ได้แก่

1.โครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี,

2.โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 แยก ทล.3344-บ้านบางพลีใหญ่ อำเภอเมือง, บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

3.โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 แยก ทล.305-บ้านลำลูกกา อำเภอธัญบุรี, ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

และปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการติดตั้งอุปกรณ์ไปยังโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน-ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3-ถนนเชื่อมแผ่นดินหมายเลข 212 อำเภออุเทน จังหวัดนครพนม

และ 2.โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี